fbpx

Disclaimer Breedband Helmond BV

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.breedbandhelmond.nl eigendom van Breedband Helmond BV. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Informatie op deze website

De informatie die Breedband Helmond B.V. aan u ter beschikking stelt op deze website, is zorgvuldig door Breedband Helmond B.V. samengesteld en wordt regelmatig geactualiseerd. Ondanks bovenstaande kan Breedband Helmond B.V. u niet garanderen dat de informatie op deze website op enig moment steeds actueel, correct en volledig is. Iedere aansprakelijkheid voor door u geleden schade in verband met informatie op deze website wordt door Breedband Helmond B.V. dan ook uitgesloten, tenzij de schade het gevolg is van de opzet of grove schuld van een medewerker van Breedband Helmond B.V.

Productspecificaties

Breedband Helmond B.V. maakt gebruik van presentatie van productspecificaties. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de Afnemer zelf worden gebruikt.

Informatie gebruiken

Breedband Helmond BV behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Breedband Helmond of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Breedband Helmond BV behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Breedband Helmond © 2024 |